آیکن Acorn فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-acorn" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-acorn" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f6ae";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M447.1 160C447.1 107 404.1 64.04 352 64.04l-96.2 .0015c3.699-7.031 9.035-14.94 17.16-23.07c9.375-9.375 9.375-24.56 0-33.94s-24.56-9.375-33.94 0C218.3 27.79 208.7 48.57 204.2 64.04L96 64.04c-52.99 0-95.98 42.99-95.1 95.97L0 192c0 17.67 14.33 32 32 32l16 .0003C48 397.9 176.1 457.1 224 480c33.04-16.06 176-70.88 176-255.1L416 224c17.67 0 32-14.33 32-32L447.1 160zM224 426.6C135.1 383.4 96 302.3 96 224h256C352 298.8 316.7 381.6 224 426.6zM400 176H48l.002-15.98C48.01 133.6 69.54 112 96 112h256c26.46 0 47.99 21.52 48 47.96V176z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-acorn"></i>

نحوه استفاده از آیکن Acorn حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Acorn در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-acorn" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Acorn در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.