آیکن Acorn فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-acorn" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-acorn" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\f6ae";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M352 64.04l-106.6-.0063c4.447-13.69 11.63-26.44 21.9-36.72c6.25-6.25 6.25-16.38 0-22.62s-16.38-6.25-22.62 0C228.4 21 217.2 41.76 211.9 64.03L96 64.04c-53 0-95.1 42.97-95.1 95.97L0 176c0 17.62 14.38 32 32 32V224c0 98 55.38 187.8 143.1 231.5L224 480l48.88-24.5C360.6 411.8 416 322 416 224V208c17.62 0 32-14.38 32-32l-.001-16.01C447.1 107 405 64.04 352 64.04zM384 224c0 86.5-48 164.3-125.4 202.9L224 444.3l-34.63-17.38C112 388.3 64 310.5 64 224V208h320V224zM416 176H32V160c0-35.25 28.75-64 64-64h256c35.25 0 64 28.75 64 64V176z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-acorn"></i>

نحوه استفاده از آیکن Acorn حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Acorn در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-acorn" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Acorn در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.