آیکن 2 فونت آوسام - معمولی

32
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-2" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-2" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\32";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M296 480h-272c-9.922 0-18.81-6.109-22.39-15.36s-1.078-19.75 6.266-26.42l205.8-186.7c41.23-35.58 46-95.23 11.3-136.2c-17.31-20.45-41.73-32.88-68.75-35.02c-27.2-2.172-53.39 6.391-73.84 24L43.34 139c-9.906 8.812-25.12 7.891-33.88-2c-8.812-9.906-7.906-25.08 2-33.88l39.34-34.97c30.52-26.28 69.3-39.02 109.2-35.72c39.88 3.141 75.97 21.55 101.6 51.83c51.08 60.31 43.84 151.5-16.12 203.2L86.19 432H296c13.25 0 24 10.75 24 24S309.3 480 296 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-2"></i>

نحوه استفاده از آیکن 2 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 2 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-2" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 2 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.