آیکن Angles right فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-right" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angles-right" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f101";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f101\f101";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M64 448c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25L178.8 256L41.38 118.6c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0l160 160c12.5 12.5 12.5 32.75 0 45.25l-160 160C80.38 444.9 72.19 448 64 448z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M256 448c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25L370.8 256l-137.4-137.4c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0l160 160c12.5 12.5 12.5 32.75 0 45.25l-160 160C272.4 444.9 264.2 448 256 448z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angles-right"></i>

نحوه استفاده از آیکن Angles right حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Angles right در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-right" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Angles right در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.