آیکن Angles left فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-left" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angles-left" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f100";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f100\f100";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 448c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25l160-160c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25L269.3 256l137.4 137.4c12.5 12.5 12.5 32.75 0 45.25C400.4 444.9 392.2 448 384 448z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M192 448c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25l160-160c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25L77.25 256l137.4 137.4c12.5 12.5 12.5 32.75 0 45.25C208.4 444.9 200.2 448 192 448z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angles-left"></i>

نحوه استفاده از آیکن Angles left حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Angles left در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-left" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Angles left در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.