آیکن Angles down فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-down" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angles-down" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f103";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f103\f103";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M192 288C183.8 288 175.6 284.9 169.4 278.6l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L192 210.8l137.4-137.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-160 160C208.4 284.9 200.2 288 192 288z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M192 480c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L192 402.8l137.4-137.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-160 160C208.4 476.9 200.2 480 192 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angles-down"></i>

نحوه استفاده از آیکن Angles down حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Angles down در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angles-down" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Angles down در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.