آیکن Angle 90 فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angle-90" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angle-90" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\e08d";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\e08d\e08d";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M322.3 279.7l-41.1 24.66C295.4 328.9 306.1 355.6 312.6 384h49.13C354.5 346.6 340.9 311.5 322.3 279.7zM96 167.4c28.39 6.477 55.15 17.16 79.68 31.36l24.66-41.1C168.5 139.1 133.4 125.5 96 118.3V167.4zM227.2 175.1L202.4 216.4c23.35 17.23 43.96 37.84 61.19 61.19l41.31-24.79C283.4 222.8 257.2 196.6 227.2 175.1z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M416 416H64V63.1C64 46.33 49.67 32 32 32S0 46.33 0 63.1V448c0 17.67 14.33 32 32 32h384C433.7 480 448 465.7 448 448S433.7 416 416 416z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angle-90"></i>

نحوه استفاده از آیکن Angle 90 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Angle 90 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angle-90" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Angle 90 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.