آیکن Angel فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angel" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angel" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f779";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f779\f779";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M415.1 64c0 2.25-3.25 6.125-9.125 10.25c6.625 8.375 12.37 17.25 16.62 27.13C438.7 90.88 447.1 78 447.1 64c0-35.25-57.25-64-127.1-64S192 28.75 192 64c0 14 9.251 26.88 24.5 37.38c4.125-9.875 9.875-18.88 16.62-27.13C227.3 70.25 224 66.38 224 64c0-8 33.1-32 95.1-32S415.1 56 415.1 64zM603.7 453.1l-38.16-78.63c-6.625-13.5-6.625-29.62 0-43.13c4.75-9.75 8.655-16.62 11.9-22.12c9.5-16.5 14.47-26.47 14.47-53.22c0-51.13-46.87-96-100.4-96c-24.87 0-48.97 10.25-66.34 28.12L352.6 261.5c25.65 8.545 47.54 26.75 60.02 51.72L511.1 512h55.57c13.87 0 26.69-7.125 34.19-19C609.2 480.9 610.1 465.9 603.7 453.1zM148.5 160.1C95.04 160.1 48.01 204.9 48.01 256c0 26.75 4.1 36.75 14.5 53.25c3.25 5.5 7.125 12.25 11.87 22c6.625 13.5 6.625 29.62 0 43.13l-38.09 78.75C29.92 466 30.76 480.9 38.26 493C45.76 504.9 58.57 512 72.57 512h55.43l99.4-198.8c12.52-25.04 34.46-43.24 60.2-51.75L214.1 188.3C197.5 170.3 173.3 160.1 148.5 160.1z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M320 224c44.25 0 79.1-35.75 79.1-80S364.2 64 320 64S240 99.75 240 144S275.8 224 320 224zM412.6 313.2c-17.54-35.08-53.38-57.17-92.6-57.17S244.9 278.2 227.4 313.2L127.1 512h383.1L412.6 313.2z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angel"></i>

نحوه استفاده از آیکن Angel حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Angel در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angel" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Angel در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.