آیکن Anchor Lock فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-anchor-lock" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-anchor-lock" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\e4ad";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\e4ad\e4ad";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 96C384 129.4 366.1 158.8 341.1 176H352C369.7 176 384 190.3 384 208C384 225.7 369.7 240 352 240H319.1V448H368C373.4 448 378.8 447.5 384 446.7V480C384 490.1 386.7 501.3 391.6 510.3C383.9 511.4 376 512 368 512H208C119.6 512 48 440.4 48 352V345.9L40.97 352.1C31.6 362.3 16.4 362.3 7.029 352.1C-2.343 343.6-2.343 328.4 7.029 319L63.03 263C72.4 253.7 87.6 253.7 96.97 263L152.1 319C162.3 328.4 162.3 343.6 152.1 352.1C143.6 362.3 128.4 362.3 119 352.1L112 345.9V352C112 405 154.1 448 208 448H256V240H224C206.3 240 192 225.7 192 208C192 190.3 206.3 176 224 176H234.9C209 158.8 192 129.4 192 96C192 42.98 234.1 0 288 0C341 0 384 42.98 384 96H384zM287.1 64C270.3 64 255.1 78.33 255.1 96C255.1 113.7 270.3 128 287.1 128C305.7 128 319.1 113.7 319.1 96C319.1 78.33 305.7 64 287.1 64z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M448 320V272C448 227.8 483.8 192 528 192C572.2 192 608 227.8 608 272V320C625.7 320 640 334.3 640 352V480C640 497.7 625.7 512 608 512H448C430.3 512 416 497.7 416 480V352C416 334.3 430.3 320 448 320zM496 320H560V272C560 254.3 545.7 240 528 240C510.3 240 496 254.3 496 272V320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-anchor-lock"></i>

نحوه استفاده از آیکن Anchor Lock حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Anchor Lock در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-anchor-lock" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Anchor Lock در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.