آیکن Anchor Circle-check فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-anchor-circle-check" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-anchor-circle-check" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\e4aa";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\e4aa\e4aa";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 96C384 129.4 366.1 158.8 341.1 176H352C369.7 176 384 190.3 384 208C384 225.7 369.7 240 352 240H319.1V448H339.2C351.8 472.7 370 493.1 392.2 510.2C384.3 511.4 376.2 512 368 512H208C119.6 512 48 440.4 48 352V345.9L40.97 352.1C31.6 362.3 16.4 362.3 7.029 352.1C-2.343 343.6-2.343 328.4 7.029 319L63.03 263C72.4 253.7 87.6 253.7 96.97 263L152.1 319C162.3 328.4 162.3 343.6 152.1 352.1C143.6 362.3 128.4 362.3 119 352.1L112 345.9V352C112 405 154.1 448 208 448H256V240H224C206.3 240 192 225.7 192 208C192 190.3 206.3 176 224 176H234.9C209 158.8 192 129.4 192 96C192 42.98 234.1 0 288 0C341 0 384 42.98 384 96H384zM287.1 64C270.3 64 255.1 78.33 255.1 96C255.1 113.7 270.3 128 287.1 128C305.7 128 319.1 113.7 319.1 96C319.1 78.33 305.7 64 287.1 64z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M352 368C352 288.5 416.5 224 496 224C575.5 224 640 288.5 640 368C640 447.5 575.5 512 496 512C416.5 512 352 447.5 352 368zM563.3 347.3C569.6 341.1 569.6 330.9 563.3 324.7C557.1 318.4 546.9 318.4 540.7 324.7L480 385.4L451.3 356.7C445.1 350.4 434.9 350.4 428.7 356.7C422.4 362.9 422.4 373.1 428.7 379.3L468.7 419.3C474.9 425.6 485.1 425.6 491.3 419.3L563.3 347.3z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-anchor-circle-check"></i>

نحوه استفاده از آیکن Anchor Circle-check حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Anchor Circle-check در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-anchor-circle-check" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Anchor Circle-check در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.