آیکن Ampersand فونت آوسام - دو رنگ

26
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-ampersand" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-ampersand" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\26";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\26\26";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M318 364.7l60.59-90.89c9.812-14.7 5.844-34.58-8.875-44.37c-14.78-9.828-34.63-5.828-44.38 8.875l-52.19 78.28L318 364.7z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M201.3 239.5l51.72-40.08C275.3 181.4 288 154.7 288 126.2c0-51.91-42.22-94.14-94.13-94.14H142.1C90.22 32.01 48 74.25 48 126.2c0 27.14 10.09 53.13 28.62 73.42l30.06 32.25L41.31 282.5C15.06 303.7 0 335.2 0 368.9c0 61.25 49.84 111.1 111.1 111.1l70-.0049c37.53 0 72.44-18.64 93.28-49.87l7.188-10.77l47.03 50.47C334.9 476.6 343.4 480 352 480c7.812 0 15.66-2.844 21.81-8.594c12.94-12.05 13.66-32.3 1.594-45.23L201.3 239.5zM142.1 96.01h51.75C210.5 96.01 224 109.5 224 126.2c0 9.156-4.094 17.7-10.69 23.05L157.5 192.5L123.7 156.2C116.1 147.9 112 137.3 112 126.2C112 109.5 125.5 96.01 142.1 96.01zM221.1 394.6c-8.938 13.39-23.88 21.39-39.94 21.39H111.1C85.13 416 64 394.9 64 368.9c0-14.28 6.375-27.64 17-36.22l69.53-53.88l86.16 92.44L221.1 394.6z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-ampersand"></i>

نحوه استفاده از آیکن Ampersand حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Ampersand در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-ampersand" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Ampersand در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.