آیکن Align Slash فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-align-slash" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-align-slash" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f846";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f846\f846";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M399.7 288H512C529.7 288 544 302.3 544 320C544 337.7 529.7 352 512 352H481.4L399.7 288zM236.4 160H512C529.7 160 544 174.3 544 192C544 209.7 529.7 224 512 224H318.1L236.4 160zM98.4 51.82C103.2 40.19 114.6 32 128 32H512C529.7 32 544 46.33 544 64C544 81.67 529.7 96 512 96H154.8L98.4 51.82zM128 352C110.3 352 96 337.7 96 320C96 302.3 110.3 288 128 288H243.7L324.9 352H128zM128 224C110.3 224 96 209.7 96 192C96 185.9 97.71 180.2 100.7 175.3L162.5 224H128zM128 480C110.3 480 96 465.7 96 448C96 430.3 110.3 416 128 416H406.2L487.4 480H128z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M5.112 9.196C13.29-1.236 28.37-3.065 38.81 5.112L630.8 469.1C641.2 477.3 643.1 492.4 634.9 502.8C626.7 513.2 611.6 515.1 601.2 506.9L9.196 42.89C-1.236 34.71-3.065 19.63 5.112 9.196V9.196z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-align-slash"></i>

نحوه استفاده از آیکن Align Slash حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Align Slash در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-align-slash" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Align Slash در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.