آیکن align-justify فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-align-justify" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-align-justify" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f039";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f039\f039";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M32 352C14.33 352 0 337.7 0 320C0 302.3 14.33 288 32 288H416C433.7 288 448 302.3 448 320C448 337.7 433.7 352 416 352H32zM32 96C14.33 96 0 81.67 0 64C0 46.33 14.33 32 32 32H416C433.7 32 448 46.33 448 64C448 81.67 433.7 96 416 96H32z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M32 480C14.33 480 0 465.7 0 448C0 430.3 14.33 416 32 416H416C433.7 416 448 430.3 448 448C448 465.7 433.7 480 416 480H32zM32 224C14.33 224 0 209.7 0 192C0 174.3 14.33 160 32 160H416C433.7 160 448 174.3 448 192C448 209.7 433.7 224 416 224H32z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-align-justify"></i>

نحوه استفاده از آیکن align-justify حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن align-justify در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-align-justify" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن align-justify در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.