آیکن Alien 8bit فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alien-8bit" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-alien-8bit" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f8f6";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f8f6\f8f6";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M560 128l-32 .0001c-8.875 0-16 7.125-16 15.1v80h-32V176c0-8.875-7.125-16-16-16H416v-64L464 96C472.9 96 480 88.88 480 80v-32C480 39.12 472.9 32 464 32h-32C423.1 32 416 39.12 416 48V64l-48 .0002c-8.875 0-16 7.125-16 16v48H224v-48c0-8.875-7.125-16-16-16L160 64V48C160 39.12 152.9 32 144 32h-32C103.1 32 96 39.12 96 48v32C96 88.88 103.1 96 112 96L160 96v64H112c-8.875 0-16 7.125-16 16v48H64V144c0-8.875-7.125-15.1-16-15.1l-32-.0001c-8.875 0-16 7.125-16 15.1v128c0 8.875 7.125 16 16 16H64v80c0 8.875 7.125 16 16 16l48 0v80c0 8.875 7.125 16 16 16l96 0c8.875 0 16-7.125 16-15.1v-31.1c0-8.875-7.125-16-16-16H192v-32h192v32h-48c-8.875 0-16 7.125-16 16v31.1c0 8.875 7.125 15.1 16 15.1l96 0c8.875 0 16-7.125 16-16v-80l48 0c8.875 0 16-7.125 16-16v-80h48c8.875 0 16-7.125 16-16v-128C576 135.1 568.9 128 560 128zM224 320H160V224h64V320zM416 320h-64V224h64V320z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M160 320h64V224H160V320zM352 224v96h64V224H352z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-alien-8bit"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alien 8bit حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Alien 8bit در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alien-8bit" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alien 8bit در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.