آیکن Alicorn فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alicorn" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-alicorn" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f6b0";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f6b0\f6b0";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M64.36 215.7C54.07 223.3 47.1 235.3 48 248L48 304c0 8.837-7.164 16-16 16l-16 .0001C7.163 320 0 312.8 0 304V248C0 199.4 39.4 160 88 160H88.46C74.58 175.5 66.12 195 64.36 215.7zM632 32L531.9 32c-3.064 3.188-6.437 5.976-10.2 8.299c5.11 5.38 9.91 10.47 13.69 14.5c5.534 5.908 8.613 13.71 8.59 21.8l.0394 6.695l92.44-36.66c3.673-2.456 4.684-7.412 2.228-11.08C637.2 33.34 634.7 32.01 632 32z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M543.9 76.6c.0176-8.098-3.049-15.89-8.59-21.8c-3.779-4-8.581-9.119-13.69-14.5c11.06-6.84 19.52-17.5 22.2-30.67c.8555-4.385-2.037-8.626-6.422-9.483C536.9 .0508 536.5 0 535.1 0h-120c-69.23 0-127.1 64-127.1 128c-63.92 0-104.3-36.77-127.7-90.26C156.9 30.2 146.7 30.01 143.2 37.46C133.2 58.6 127.1 81.73 128 105.1c0 67 51 136.2 128 150.9C159.1 256 117.3 182.7 102.6 147C60.11 178.7 51.35 238.8 83.05 281.3C86.46 285.9 90.3 290.1 94.48 293.1l-25.66 68.49c-4.555 12.16-5.325 25.42-2.177 38.01l21.77 87.28C91.97 502 104.8 512 119.5 512h32.98c20.81 0 36.08-19.55 31.05-39.74l-21.26-85.39l23.78-63.61l102.1 22.34L288.1 480c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.6 0 32-14.4 32-32V318.2C404.6 297.4 416.1 269.3 416.1 240c0-.2207-.0952-.4121-.105-.6328V136.9L431.1 144l18.89 37.72c7.449 14.86 25.08 21.53 40.52 15.36l32.53-13.07c12.17-4.861 20.11-16.63 20.1-29.74L543.9 76.6zM480 96c-8.836 0-16-7.164-16-16c0-8.838 7.125-16 15.96-16s16 7.162 16 16C495.1 88.84 488.8 96 480 96z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-alicorn"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alicorn حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Alicorn در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alicorn" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alicorn در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.