آیکن Alarm Snooze فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-snooze" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-alarm-snooze" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f845";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4zM121.9 467.4L86.63 502.6C74.13 515.1 53.87 515.1 41.37 502.6C28.88 490.1 28.88 469.9 41.37 457.4L76.6 422.2C48.59 384.8 32 338.3 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 338.3 463.4 384.8 435.4 422.2L470.6 457.4C483.1 469.9 483.1 490.1 470.6 502.6C458.1 515.1 437.9 515.1 425.4 502.6L390.2 467.4C352.8 495.4 306.3 512 256 512C205.7 512 159.2 495.4 121.9 467.4zM200 192C186.7 192 176 202.7 176 216C176 229.3 186.7 240 200 240H262.9L181.1 345.3C175.4 352.5 174.4 362.3 178.4 370.5C182.5 378.8 190.8 384 200 384H312C325.3 384 336 373.3 336 360C336 346.7 325.3 336 312 336H249.1L330.9 230.7C336.6 223.5 337.6 213.7 333.6 205.5C329.5 197.2 321.2 192 312 192L200 192zM497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-alarm-snooze"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Snooze حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Alarm Snooze در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-snooze" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Snooze در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.