آیکن Alarm Snooze فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-snooze" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-alarm-snooze" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f845";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4zM312 192C321.2 192 329.5 197.2 333.6 205.5C337.6 213.7 336.6 223.5 330.9 230.7L249.1 336H312C325.3 336 336 346.7 336 360C336 373.3 325.3 384 312 384H200C190.8 384 182.5 378.8 178.4 370.5C174.4 362.3 175.4 352.5 181.1 345.3L262.9 239.1H200C186.7 239.1 176 229.3 176 215.1C176 202.7 186.7 191.1 200 191.1L312 192zM115.5 462.5L72.97 504.1C63.6 514.3 48.4 514.3 39.03 504.1C29.66 495.6 29.66 480.4 39.03 471L81.54 428.5C50.55 390.1 32 341.2 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 341.2 461.4 390.1 430.5 428.5L472.1 471C482.3 480.4 482.3 495.6 472.1 504.1C463.6 514.3 448.4 514.3 439 504.1L396.5 462.5C358.1 493.4 309.2 512 256 512C202.8 512 153.9 493.4 115.5 462.5V462.5zM256 464C353.2 464 432 385.2 432 288C432 190.8 353.2 112 256 112C158.8 112 80 190.8 80 288C80 385.2 158.8 464 256 464zM497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-alarm-snooze"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Snooze حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Alarm Snooze در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-snooze" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Snooze در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.