آیکن Alarm Plus فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-alarm-plus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-alarm-plus" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f844";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M93.72 .0006C118.3 .0006 140.7 9.492 157.4 24.1C160.7 28 160.9 33.06 157.9 36.3C154.9 39.54 149.8 39.73 146.6 36.73C132.7 23.86 114.1 16 93.72 16C50.8 16 16 50.8 16 93.72C16 109.1 20.45 123.4 28.12 135.4C30.5 139.1 29.4 144.1 25.67 146.5C21.95 148.8 17 147.7 14.63 144C5.365 129.5 0 112.2 0 93.72C0 41.96 41.96 0 93.72 0V.0006zM256 184C260.4 184 264 187.6 264 192V280H352C356.4 280 360 283.6 360 288C360 292.4 356.4 296 352 296H264V384C264 388.4 260.4 392 256 392C251.6 392 248 388.4 248 384V296H160C155.6 296 152 292.4 152 288C152 283.6 155.6 280 160 280H248V192C248 187.6 251.6 184 256 184zM34.34 509.7C31.22 506.5 31.22 501.5 34.34 498.3L92.05 440.6C54.79 400.6 32 346.1 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 346.1 457.2 400.6 419.9 440.6L477.7 498.3C480.8 501.5 480.8 506.5 477.7 509.7C474.5 512.8 469.5 512.8 466.3 509.7L408.6 451.9C368.6 489.2 314.1 512 256 512C197 512 143.4 489.2 103.4 451.9L45.66 509.7C42.53 512.8 37.47 512.8 34.34 509.7H34.34zM256 496C370.9 496 464 402.9 464 288C464 173.1 370.9 80 256 80C141.1 80 48 173.1 48 288C48 402.9 141.1 496 256 496zM512 93.72C512 112.2 506.6 129.5 497.4 144C494.1 147.7 490.1 148.8 486.3 146.5C482.6 144.1 481.5 139.1 483.9 135.4C491.6 123.4 496 109.1 496 93.72C496 50.8 461.2 16 418.3 16C397.9 16 379.3 23.86 365.4 36.73C362.2 39.73 357.1 39.54 354.1 36.3C351.1 33.07 351.3 28 354.6 24.1C371.3 9.493 393.7 .0013 418.3 .0013C470 .0013 512 41.96 512 93.72V93.72z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-alarm-plus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Plus حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Alarm Plus در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-alarm-plus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Plus در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.