آیکن Alarm Plus فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-alarm-plus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-alarm-plus" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\f844";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M92.19 0C116.4 0 138.4 9.345 154.9 24.59C161.4 30.6 161.7 40.73 155.7 47.2C149.7 53.68 139.6 54.06 133.1 48.05C122.4 38.08 108 32 92.19 32C58.95 32 32 58.95 32 92.19C32 104.1 35.44 115.2 41.38 124.5C46.13 131.9 43.94 141.8 36.49 146.6C29.03 151.3 19.14 149.1 14.4 141.7C5.28 127.4 0 110.4 0 92.19C0 41.28 41.28 .0003 92.19 .0003L92.19 0zM357.1 24.59C373.6 9.345 395.6 0 419.8 0C470.7 0 512 41.28 512 92.19C512 110.4 506.7 127.4 497.6 141.7C492.9 149.1 482.1 151.3 475.5 146.6C468.1 141.8 465.9 131.9 470.6 124.5C476.6 115.2 480 104.1 480 92.19C480 58.95 453 32 419.8 32C403.1 32 389.6 38.08 378.9 48.05C372.4 54.06 362.3 53.68 356.3 47.2C350.3 40.73 350.6 30.6 357.1 24.59L357.1 24.59zM255.1 176C264.8 176 272 183.2 272 192V272H352C360.8 272 368 279.2 368 288C368 296.8 360.8 304 352 304H272V384C272 392.8 264.8 400 255.1 400C247.2 400 239.1 392.8 239.1 384V304H159.1C151.2 304 143.1 296.8 143.1 288C143.1 279.2 151.2 272 159.1 272H239.1V192C239.1 183.2 247.2 176 255.1 176zM36.69 507.3C30.44 501.1 30.44 490.9 36.69 484.7L86.7 434.7C52.62 395.4 32 344.1 32 287.1C32 164.3 132.3 63.1 256 63.1C379.7 63.1 480 164.3 480 287.1C480 344.1 459.4 395.4 425.3 434.7L475.3 484.7C481.6 490.9 481.6 501.1 475.3 507.3C469.1 513.6 458.9 513.6 452.7 507.3L402.7 457.3C363.4 491.4 312.1 512 256 512C199.9 512 148.6 491.4 109.3 457.3L59.31 507.3C53.07 513.6 42.93 513.6 36.69 507.3V507.3zM255.1 480C362 480 448 394 448 288C448 181.1 362 96 255.1 96C149.1 96 63.1 181.1 63.1 288C63.1 394 149.1 480 255.1 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-alarm-plus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Plus حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Alarm Plus در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-alarm-plus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Plus در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.