آیکن Alarm Plus فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alarm-plus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-alarm-plus" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f844";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f844\f844";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M390.2 467.4C352.8 495.4 306.3 512 256 512C205.7 512 159.2 495.4 121.9 467.4L86.63 502.6C74.13 515.1 53.87 515.1 41.37 502.6C28.88 490.1 28.88 469.9 41.37 457.4L76.6 422.2C48.59 384.8 32 338.3 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 338.3 463.4 384.8 435.4 422.2L470.6 457.4C483.1 469.9 483.1 490.1 470.6 502.6C458.1 515.1 437.9 515.1 425.4 502.6L390.2 467.4zM232 200V264H168C154.7 264 144 274.7 144 288C144 301.3 154.7 312 168 312H232V376C232 389.3 242.7 400 256 400C269.3 400 280 389.3 280 376V312H344C357.3 312 368 301.3 368 288C368 274.7 357.3 264 344 264H280V200C280 186.7 269.3 176 256 176C242.7 176 232 186.7 232 200z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24zM280 264H344C357.3 264 368 274.7 368 288C368 301.3 357.3 312 344 312H280V376C280 389.3 269.3 400 256 400C242.7 400 232 389.3 232 376V312H168C154.7 312 144 301.3 144 288C144 274.7 154.7 264 168 264H232V200C232 186.7 242.7 176 256 176C269.3 176 280 186.7 280 200V264zM416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-alarm-plus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Plus حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Alarm Plus در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-alarm-plus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Plus در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.