آیکن Alarm Exclamation فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-exclamation" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-alarm-exclamation" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f843";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24zM390.2 467.4C352.8 495.4 306.3 512 256 512C205.7 512 159.2 495.4 121.9 467.4L86.63 502.6C74.13 515.1 53.87 515.1 41.37 502.6C28.88 490.1 28.88 469.9 41.37 457.4L76.6 422.2C48.59 384.8 32 338.3 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 338.3 463.4 384.8 435.4 422.2L470.6 457.4C483.1 469.9 483.1 490.1 470.6 502.6C458.1 515.1 437.9 515.1 425.4 502.6L390.2 467.4zM256 352C238.3 352 224 366.3 224 384C224 401.7 238.3 416 256 416C273.7 416 288 401.7 288 384C288 366.3 273.7 352 256 352zM280 184C280 170.7 269.3 160 256 160C242.7 160 232 170.7 232 184V296C232 309.3 242.7 320 256 320C269.3 320 280 309.3 280 296V184zM416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-alarm-exclamation"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Exclamation حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Alarm Exclamation در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-exclamation" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Exclamation در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.