آیکن Alarm Exclamation فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-exclamation" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-alarm-exclamation" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f843";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24zM224 384C224 366.3 238.3 352 256 352C273.7 352 288 366.3 288 384C288 401.7 273.7 416 256 416C238.3 416 224 401.7 224 384zM280 296C280 309.3 269.3 320 256 320C242.7 320 232 309.3 232 296V184C232 170.7 242.7 160 256 160C269.3 160 280 170.7 280 184V296zM396.5 462.5C358.1 493.4 309.2 512 256 512C202.8 512 153.9 493.4 115.5 462.5L72.97 504.1C63.6 514.3 48.4 514.3 39.03 504.1C29.66 495.6 29.66 480.4 39.03 471L81.54 428.5C50.55 390.1 32 341.2 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 341.2 461.4 390.1 430.5 428.5L472.1 471C482.3 480.4 482.3 495.6 472.1 504.1C463.6 514.3 448.4 514.3 439 504.1L396.5 462.5zM256 112C158.8 112 80 190.8 80 288C80 385.2 158.8 464 256 464C353.2 464 432 385.2 432 288C432 190.8 353.2 112 256 112zM416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-alarm-exclamation"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Exclamation حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Alarm Exclamation در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-exclamation" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Exclamation در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.