آیکن Alarm Exclamation فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-alarm-exclamation" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-alarm-exclamation" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\f843";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M92.19 0C116.4 0 138.4 9.345 154.9 24.59C161.4 30.6 161.7 40.73 155.7 47.2C149.7 53.68 139.6 54.06 133.1 48.05C122.4 38.08 108 32 92.19 32C58.95 32 32 58.95 32 92.19C32 104.1 35.44 115.2 41.38 124.5C46.13 131.9 43.94 141.8 36.49 146.6C29.03 151.3 19.14 149.1 14.4 141.7C5.28 127.4 0 110.4 0 92.19C0 41.28 41.28 .0003 92.19 .0003L92.19 0zM357.1 24.59C373.6 9.345 395.6 0 419.8 0C470.7 0 512 41.28 512 92.19C512 110.4 506.7 127.4 497.6 141.7C492.9 149.1 482.1 151.3 475.5 146.6C468.1 141.8 465.9 131.9 470.6 124.5C476.6 115.2 480 104.1 480 92.19C480 58.95 453 32 419.8 32C403.1 32 389.6 38.08 378.9 48.05C372.4 54.06 362.3 53.68 356.3 47.2C350.3 40.73 350.6 30.6 357.1 24.59L357.1 24.59zM255.1 160C264.8 160 272 167.2 272 176V320C272 328.8 264.8 336 255.1 336C247.2 336 239.1 328.8 239.1 320V176C239.1 167.2 247.2 160 255.1 160zM280 384C280 397.3 269.3 408 255.1 408C242.7 408 231.1 397.3 231.1 384C231.1 370.7 242.7 360 255.1 360C269.3 360 280 370.7 280 384zM36.69 507.3C30.44 501.1 30.44 490.9 36.69 484.7L86.7 434.7C52.62 395.4 32 344.1 32 287.1C32 164.3 132.3 63.1 256 63.1C379.7 63.1 480 164.3 480 287.1C480 344.1 459.4 395.4 425.3 434.7L475.3 484.7C481.6 490.9 481.6 501.1 475.3 507.3C469.1 513.6 458.9 513.6 452.7 507.3L402.7 457.3C363.4 491.4 312.1 512 256 512C199.9 512 148.6 491.4 109.3 457.3L59.31 507.3C53.07 513.6 42.93 513.6 36.69 507.3V507.3zM255.1 480C362 480 448 394 448 288C448 181.1 362 96 255.1 96C149.1 96 63.1 181.1 63.1 288C63.1 394 149.1 480 255.1 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-alarm-exclamation"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Exclamation حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Alarm Exclamation در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-alarm-exclamation" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Exclamation در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.