آیکن Alarm Clock فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-alarm-clock" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-alarm-clock" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f34e";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M93.72 .0006C118.3 .0006 140.7 9.492 157.4 24.1C160.7 28 160.9 33.06 157.9 36.3C154.9 39.54 149.8 39.73 146.6 36.73C132.7 23.86 114.1 16 93.72 16C50.8 16 16 50.8 16 93.72C16 109.1 20.45 123.4 28.12 135.4C30.5 139.1 29.4 144.1 25.67 146.5C21.95 148.8 17 147.7 14.63 144C5.365 129.5 0 112.2 0 93.72C0 41.96 41.96 0 93.72 0V.0006zM264 300.2L340.1 361.8C344.4 364.5 345 369.5 342.2 372.1C339.5 376.4 334.5 377 331 374.2L251 310.2C249.1 308.7 247.1 306.4 247.1 304V168C247.1 163.6 251.6 160 255.1 160C260.4 160 264 163.6 264 168L264 300.2zM34.34 509.7C31.22 506.5 31.22 501.5 34.34 498.3L92.05 440.6C54.79 400.6 32 346.1 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 346.1 457.2 400.6 419.9 440.6L477.7 498.3C480.8 501.5 480.8 506.5 477.7 509.7C474.5 512.8 469.5 512.8 466.3 509.7L408.6 451.9C368.6 489.2 314.1 512 256 512C197 512 143.4 489.2 103.4 451.9L45.66 509.7C42.53 512.8 37.47 512.8 34.34 509.7H34.34zM256 496C370.9 496 464 402.9 464 288C464 173.1 370.9 80 256 80C141.1 80 48 173.1 48 288C48 402.9 141.1 496 256 496zM354.6 24.1C371.3 9.492 393.7 .0006 418.3 .0006C470 .0006 512 41.96 512 93.72C512 112.2 506.6 129.5 497.4 144C494.1 147.7 490.1 148.8 486.3 146.5C482.6 144.1 481.5 139.1 483.9 135.4C491.6 123.4 496 109.1 496 93.72C496 50.8 461.2 16 418.3 16C397.9 16 379.3 23.86 365.4 36.73C362.2 39.73 357.1 39.54 354.1 36.3C351.1 33.07 351.3 28 354.6 24.1V24.1z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-alarm-clock"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Clock حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Alarm Clock در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-alarm-clock" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Clock در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.