آیکن Alarm Clock فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-clock" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-alarm-clock" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f34e";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4zM121.9 467.4L86.63 502.6C74.13 515.1 53.87 515.1 41.37 502.6C28.88 490.1 28.88 469.9 41.37 457.4L76.6 422.2C48.59 384.8 32 338.3 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 338.3 463.4 384.8 435.4 422.2L470.6 457.4C483.1 469.9 483.1 490.1 470.6 502.6C458.1 515.1 437.9 515.1 425.4 502.6L390.2 467.4C352.8 495.4 306.3 512 256 512C205.7 512 159.2 495.4 121.9 467.4zM280 184C280 170.7 269.3 160 256 160C242.7 160 232 170.7 232 184V288C232 294.4 234.5 300.5 239 304.1L287 352.1C296.4 362.3 311.6 362.3 320.1 352.1C330.3 343.6 330.3 328.4 320.1 319L280 278.1V184zM497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-alarm-clock"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Clock حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Alarm Clock در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-alarm-clock" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Clock در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.