آیکن Alarm Clock فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-clock" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-alarm-clock" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f34e";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 25.4L14.86 146.4C5.452 131.6 0 114.1 0 95.24C0 42.64 42.64 0 95.24 0C120.2 0 143 9.638 160 25.4zM280 278.1L320.1 319C330.3 328.4 330.3 343.6 320.1 352.1C311.6 362.3 296.4 362.3 287 352.1L239 304.1C234.5 300.5 232 294.4 232 288V184C232 170.7 242.7 160 256 160C269.3 160 280 170.7 280 184V278.1zM115.5 462.5L72.97 504.1C63.6 514.3 48.4 514.3 39.03 504.1C29.66 495.6 29.66 480.4 39.03 471L81.54 428.5C50.55 390.1 32 341.2 32 288C32 164.3 132.3 64 256 64C379.7 64 480 164.3 480 288C480 341.2 461.4 390.1 430.5 428.5L472.1 471C482.3 480.4 482.3 495.6 472.1 504.1C463.6 514.3 448.4 514.3 439 504.1L396.5 462.5C358.1 493.4 309.2 512 256 512C202.8 512 153.9 493.4 115.5 462.5V462.5zM256 464C353.2 464 432 385.2 432 288C432 190.8 353.2 112 256 112C158.8 112 80 190.8 80 288C80 385.2 158.8 464 256 464zM497.1 146.4L352 25.4C368.1 9.638 391.8 0 416.8 0C469.4 0 512 42.64 512 95.24C512 114 506.5 131.6 497.1 146.4z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-alarm-clock"></i>

نحوه استفاده از آیکن Alarm Clock حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Alarm Clock در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-alarm-clock" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Alarm Clock در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.