آیکن Airplay فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-airplay" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-airplay" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\e089";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M496 32h-416C35.88 32 0 67.88 0 112v224C0 380.1 35.88 416 80 416C88.84 416 96 408.8 96 400S88.84 384 80 384C53.53 384 32 362.5 32 336v-224C32 85.53 53.53 64 80 64h416C522.5 64 544 85.53 544 112v224c0 26.47-21.53 48-48 48c-8.844 0-16 7.156-16 16s7.156 16 16 16c44.13 0 80-35.88 80-80v-224C576 67.88 540.1 32 496 32zM310.6 297.4c-12.5-12.5-32.86-12.5-45.36 0l-127.1 128C117.3 445.5 131.7 480 160 480h255.9c28.37 0 42.73-34.5 22.62-54.63L310.6 297.4zM160 448l127.1-128L415.1 448H160z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-airplay"></i>

نحوه استفاده از آیکن Airplay حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Airplay در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-airplay" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Airplay در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.