آیکن Air Conditioner فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-air-conditioner" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-air-conditioner" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f8f4";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M512 .0002H64c-35.35 0-64 28.65-64 64v96c0 35.35 28.65 63.1 64 63.1h448c35.35 0 64-28.65 64-63.1V64C576 28.65 547.3 .0002 512 .0002zM560 160c0 26.51-21.49 47.1-48 47.1H64c-26.51 0-48-21.49-48-47.1v-96c0-26.51 21.49-48 48-48h448c26.51 0 48 21.49 48 48V160zM504 128H72c-4.422 0-8 3.578-8 8s3.578 8 8 8h432c4.422 0 8-3.578 8-8S508.4 128 504 128zM248 256c-4.422 0-8 3.578-8 8v160c0 39.7-32.3 72-72 72s-72-32.3-72-72v-8c0-35.3 28.7-64 64-64c4.422 0 8-3.578 8-7.1s-3.578-8-8-8c-44.11 0-80 35.89-80 80v7.999c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88V264C256 259.6 252.4 256 248 256zM416 304c-4.422 0-8 3.578-8 8s3.578 7.1 8 7.1c35.3 0 64 28.7 64 64v8c0 39.7-32.3 72-72 72s-72-32.3-72-72v-128c0-4.422-3.578-8-8-8s-8 3.578-8 8v127.1c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88v-7.999C496 339.9 460.1 304 416 304z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-air-conditioner"></i>

نحوه استفاده از آیکن Air Conditioner حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Air Conditioner در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-air-conditioner" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Air Conditioner در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.