آیکن Air Conditioner فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-air-conditioner" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-air-conditioner" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f8f4";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M464 128h-352C103.2 128 96 135.2 96 144V160c0 8.836 7.164 16 16 16h352C472.8 176 480 168.8 480 160V144C480 135.2 472.8 128 464 128zM512 .0002H64c-35.2 0-64 28.8-64 64V192c0 35.2 28.8 64 64 64h448c35.2 0 64-28.8 64-64V64C576 28.8 547.2 .0002 512 .0002zM528 192c0 8.672-7.326 16-16 16H64C55.33 208 48 200.7 48 192V64c0-8.672 7.328-16 16-16h448c8.674 0 16 7.328 16 16V192zM208 424c0 22.06-17.94 40-40 40S128 446.1 128 424c0-16.38 9.812-30.94 25.02-37.09c12.28-4.969 18.2-18.97 13.23-31.25c-4.984-12.28-18.92-18.16-31.27-13.25C101.6 355.9 80 387.1 80 424c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88V288H208V424zM441 310.4c-12.34-4.906-26.28 .9687-31.27 13.25c-4.969 12.28 .9531 26.28 13.23 31.25C438.2 361.1 448 375.6 448 392c0 22.06-17.94 40-40 40s-40-17.94-40-40V288H320v104c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88C496 355.1 474.4 323.9 441 310.4z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-air-conditioner"></i>

نحوه استفاده از آیکن Air Conditioner حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Air Conditioner در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-air-conditioner" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Air Conditioner در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.