آیکن Air Conditioner فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-air-conditioner" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-air-conditioner" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f8f4";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f8f4\f8f4";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M64 128v32h448V128H64zM208 424c0 22.06-17.94 40-40 40S128 446.1 128 424c0-16.38 9.812-30.94 25.02-37.09c12.28-4.969 18.2-18.97 13.23-31.25c-4.984-12.28-18.92-18.16-31.27-13.25C101.6 355.9 80 387.1 80 424c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88V256H208V424zM441 310.4c-12.34-4.906-26.28 .9687-31.27 13.25c-4.969 12.28 .9531 26.28 13.23 31.25C438.2 361.1 448 375.6 448 392c0 22.06-17.94 40-40 40s-40-17.94-40-40V256H320v136c0 48.53 39.47 88 88 88s88-39.47 88-88C496 355.1 474.4 323.9 441 310.4z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d="M528 0h-480C21.6 0 0 21.6 0 48v128C0 202.4 21.6 224 48 224h480C554.4 224 576 202.4 576 176v-128C576 21.6 554.4 0 528 0zM512 160H64V128h448V160z"/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-air-conditioner"></i>

نحوه استفاده از آیکن Air Conditioner حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن Air Conditioner در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-air-conditioner" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Air Conditioner در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.