آیکن Address Card فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-address-card" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-address-card" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f2bb";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M512 32H64C28.65 32 0 60.65 0 96v320c0 35.35 28.65 64 64 64h448c35.35 0 64-28.65 64-64V96C576 60.65 547.3 32 512 32zM176 128c35.35 0 64 28.65 64 64s-28.65 64-64 64s-64-28.65-64-64S140.7 128 176 128zM272 384h-192C71.16 384 64 376.8 64 368C64 323.8 99.82 288 144 288h64c44.18 0 80 35.82 80 80C288 376.8 280.8 384 272 384zM496 320h-128C359.2 320 352 312.8 352 304S359.2 288 368 288h128C504.8 288 512 295.2 512 304S504.8 320 496 320zM496 256h-128C359.2 256 352 248.8 352 240S359.2 224 368 224h128C504.8 224 512 231.2 512 240S504.8 256 496 256zM496 192h-128C359.2 192 352 184.8 352 176S359.2 160 368 160h128C504.8 160 512 167.2 512 176S504.8 192 496 192z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-address-card"></i>

نحوه استفاده از آیکن Address Card حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Address Card در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-address-card" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Address Card در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.