آیکن Address Card فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-address-card" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-address-card" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f2bb";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M208 256c35.35 0 64-28.65 64-64c0-35.35-28.65-64-64-64s-64 28.65-64 64C144 227.3 172.7 256 208 256zM464 232h-96c-13.25 0-24 10.75-24 24s10.75 24 24 24h96c13.25 0 24-10.75 24-24S477.3 232 464 232zM240 288h-64C131.8 288 96 323.8 96 368C96 376.8 103.2 384 112 384h192c8.836 0 16-7.164 16-16C320 323.8 284.2 288 240 288zM464 152h-96c-13.25 0-24 10.75-24 24s10.75 24 24 24h96c13.25 0 24-10.75 24-24S477.3 152 464 152zM512 32H64C28.65 32 0 60.65 0 96v320c0 35.35 28.65 64 64 64h448c35.35 0 64-28.65 64-64V96C576 60.65 547.3 32 512 32zM528 416c0 8.822-7.178 16-16 16H64c-8.822 0-16-7.178-16-16V96c0-8.822 7.178-16 16-16h448c8.822 0 16 7.178 16 16V416z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-address-card"></i>

نحوه استفاده از آیکن Address Card حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Address Card در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-address-card" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Address Card در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.