آیکن Address Book فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-address-book" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-address-book" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f2b9";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M400 0h-320C53.49 0 32 21.49 32 48v416C32 490.5 53.49 512 80 512h320c26.51 0 48-21.49 48-48v-416C448 21.49 426.5 0 400 0zM432 464c0 17.64-14.36 32-32 32h-320c-17.64 0-32-14.36-32-32v-416c0-17.64 14.36-32 32-32h320c17.64 0 32 14.36 32 32V464zM240 256c35.35 0 64-28.65 64-64s-28.65-64-64-64c-35.34 0-64 28.65-64 64S204.7 256 240 256zM240 144C266.5 144 288 165.5 288 192s-21.53 48-48 48S192 218.5 192 192S213.5 144 240 144zM496 64h-8C483.6 64 480 67.58 480 72s3.582 8 8 8h8v64h-8C483.6 144 480 147.6 480 152S483.6 160 488 160h8C504.8 160 512 152.8 512 144v-64C512 71.16 504.8 64 496 64zM496 320h-8C483.6 320 480 323.6 480 328s3.582 8 8 8h8v64h-8c-4.418 0-8 3.582-8 8S483.6 416 488 416h8c8.836 0 16-7.164 16-16v-64C512 327.2 504.8 320 496 320zM496 192h-8C483.6 192 480 195.6 480 200s3.582 8 8 8h8v64h-8C483.6 272 480 275.6 480 280S483.6 288 488 288h8C504.8 288 512 280.8 512 272v-64C512 199.2 504.8 192 496 192zM272 288h-64C163.9 288 128 323.9 128 368v8C128 380.4 131.6 384 136 384s8-3.578 8-8V368c0-35.3 28.7-64 64-64h64c35.3 0 64 28.7 64 64v8c0 4.422 3.578 8 8 8S352 380.4 352 376V368C352 323.9 316.1 288 272 288z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-address-book"></i>

نحوه استفاده از آیکن Address Book حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Address Book در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-address-book" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Address Book در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.