آیکن Address Book فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-address-book" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-address-book" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f2b9";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 0H96C60.65 0 32 28.65 32 64v384c0 35.35 28.65 64 64 64h288c35.35 0 64-28.65 64-64V64C448 28.65 419.3 0 384 0zM240 128c35.35 0 64 28.65 64 64s-28.65 64-64 64c-35.34 0-64-28.65-64-64S204.7 128 240 128zM336 384h-192C135.2 384 128 376.8 128 368C128 323.8 163.8 288 208 288h64c44.18 0 80 35.82 80 80C352 376.8 344.8 384 336 384zM496 64H480v96h16C504.8 160 512 152.8 512 144v-64C512 71.16 504.8 64 496 64zM496 192H480v96h16C504.8 288 512 280.8 512 272v-64C512 199.2 504.8 192 496 192zM496 320H480v96h16c8.836 0 16-7.164 16-16v-64C512 327.2 504.8 320 496 320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-address-book"></i>

نحوه استفاده از آیکن Address Book حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Address Book در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-address-book" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Address Book در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.