آیکن Acorn فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-acorn" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-acorn" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f6ae";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M.0014 160C.0014 160 .0014 160 .0014 160C.0014 160 .0014 160 .0014 160zM447.1 160C447.1 160 447.1 160 447.1 160C447.1 160 447.1 160 447.1 160zM352 64.04l-120 .0015c.0156-1.191 .6582-28.52 28.8-49.63c3.531-2.656 4.25-7.672 1.609-11.2c-2.656-3.531-7.672-4.266-11.2-1.609c-34.8 26.11-35.2 60.96-35.2 62.43c0 .0156 0-.0156 0 0L96 64.04c-52.99 0-95.99 42.98-95.1 95.97C.0053 177.6 14.38 192 32 192l16 .0001v35.64c0 82.61 48.53 191.5 129.7 230.8l42.77 20.78C221.6 479.7 222.8 480 224 480s2.391-.2656 3.5-.7969l42.75-20.78C351.5 419.2 400 310.3 400 227.6V192L416 192c17.62 0 31.1-14.37 31.1-31.98C447.1 107 404.1 64.04 352 64.04zM384 227.6c0 77.67-45.16 179.8-120.7 216.4L224 463.1l-39.28-19.09C109.2 407.5 64 305.3 64 227.6V192h320V227.6zM416 176H32c-8.818 0-15.1-7.189-15.1-16C16.01 115.9 51.9 80.04 96 80.04h256c44.1 0 79.99 35.88 79.1 79.97C431.1 168.8 424.8 176 416 176z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-acorn"></i>

نحوه استفاده از آیکن Acorn حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Acorn در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-acorn" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Acorn در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.