آیکن Acorn فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-acorn" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-acorn" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\f6ae";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M.0014 160C.0014 160 .0014 160 .0014 160C.0014 160 .0014 160 .0014 160zM224 480c47.05-22.87 176-82.13 176-255.1h-352C48 397.9 176.1 457.1 224 480zM447.1 160C447.1 160 447.1 160 447.1 160C447.1 160 447.1 160 447.1 160zM352 64.04l-100.5 .0017c3.375-9.373 8.5-18.12 15.12-25.1C272.3 31.54 272 22.04 265.1 16.17l-11.25-11.37c-3.125-3.125-7.75-5.125-12-4.75c-4.375 .25-8.5 2.125-11.38 5.375c-14.75 16.75-24.5 36.1-29.38 58.62L96 64.04c-52.99 0-95.99 42.98-95.1 95.97C.0053 177.6 14.38 192 32 192h384c17.62 0 31.1-14.37 31.1-31.98C447.1 107 404.1 64.04 352 64.04z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-acorn"></i>

نحوه استفاده از آیکن Acorn حالت تخت

جهت استفاده از آیکن Acorn در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-acorn" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Acorn در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.