آیکن Accent Grave فونت آوسام - معمولی

60
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-accent-grave" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-accent-grave" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\60";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M40.3 90.61l67.69 115.4c6.688 11.43 18.84 18.03 31.51 18.03c4.164 0 8.381-.7115 12.48-2.2c16.59-6.018 26.48-22.99 23.49-40.31l-22.57-131.7c-3.045-17.81-13.79-33.2-29.45-42.25c-8.891-5.154-18.84-7.542-28.8-7.544c-25.06-.002-50.22 15.12-58.1 39.39C29.5 56.36 31.18 75.03 40.3 90.61zM80.77 55.77C82.28 51.61 88.75 48 94.65 48c1.316 .002 3.203 .1875 4.73 1.072c3.385 1.955 5.57 5.074 6.209 8.809l11.9 69.42L81.71 66.32C79.82 63.09 79.48 59.33 80.77 55.77z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-accent-grave"></i>

نحوه استفاده از آیکن Accent Grave حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Accent Grave در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-accent-grave" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Accent Grave در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.