آیکن Accent Grave فونت آوسام - سبک

60
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-accent-grave" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-accent-grave" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\60";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M40.3 90.61l67.69 115.4c6.688 11.43 18.84 18.03 31.51 18.03c4.164 0 8.381-.7115 12.48-2.2c16.59-6.018 26.48-22.99 23.49-40.31l-22.57-131.7c-3.045-17.81-13.79-33.2-29.45-42.25c-8.891-5.154-18.84-7.542-28.8-7.544c-.0039 0 .002 0 0 0c-25.06 0-50.23 15.13-58.1 39.39C29.5 56.36 31.18 75.03 40.3 90.61zM65.73 50.31C69.51 39.86 81.94 32 94.65 32c4.77 .002 9.062 1.088 12.76 3.229c7.449 4.307 12.52 11.57 13.96 19.96l22.57 131.7c.3594 2.076-.8457 4.092-2.861 4.822c-.457 .0449-.8828 .0684-1.283 .0684c-2.074 0-3.387-.625-4.18-1.98L67.9 74.42C63.63 67.11 62.83 58.31 65.73 50.31z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-accent-grave"></i>

نحوه استفاده از آیکن Accent Grave حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Accent Grave در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-accent-grave" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Accent Grave در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.