آیکن Abacus فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-abacus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-abacus" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\f640";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M512 32H64c-35.35 0-64 28.65-64 64v320c0 35.35 28.65 64 64 64h448c35.35 0 64-28.65 64-64v-320C576 60.65 547.3 32 512 32zM424 48v48L416 96c-17.67 0-32 14.33-32 32s14.33 31.1 31.1 31.1L424 160v40h-144v-40l8-.0004C305.7 160 320 145.7 320 128s-14.33-32-32-32L280 96v-48H424zM464 128c0 8.837-7.163 16-15.1 16H415.1c-8.837 0-15.1-7.164-15.1-16s7.163-15.1 15.1-15.1h32C456.8 112 464 119.2 464 128zM240 128c0-8.837 7.163-15.1 15.1-15.1h32c8.837 0 15.1 7.163 15.1 15.1s-7.163 16-15.1 16H255.1C247.2 144 240 136.8 240 128zM264 48v48L256 96c-17.67 0-32 14.33-32 32s14.33 31.1 31.1 31.1L264 160v40h-112v-40l8-.0004C177.7 160 192 145.7 192 128S177.7 96 160 96L152 96v-48H264zM112 128c0-8.837 7.163-15.1 15.1-15.1h32C168.8 112 176 119.2 176 128S168.8 144 160 144h-32C119.2 144 112 136.8 112 128zM16 96c0-26.51 21.49-48 48-48h72v48L127.1 96C110.3 96 96 110.3 96 128s14.33 31.1 31.1 31.1L136 160v40H16V96zM64 464c-26.51 0-48-21.49-48-48v-200h120v40H127.1C110.3 256 96 270.3 96 288s14.33 31.1 31.1 31.1L136 320v32l-8-.0004C110.3 352 96 366.3 96 384s14.33 31.1 31.1 31.1L136 416v48H64zM176 288c0 8.837-7.163 16-15.1 16h-32C119.2 304 112 296.8 112 288s7.163-15.1 15.1-15.1h32C168.8 272 176 279.2 176 288zM176 384c0 8.837-7.163 16-15.1 16h-32C119.2 400 112 392.8 112 384s7.163-15.1 15.1-15.1h32C168.8 368 176 375.2 176 384zM152 464v-48l8-.0005C177.7 416 192 401.7 192 384s-14.33-32-31.1-32L152 352v-32l8-.0004C177.7 320 192 305.7 192 288s-14.33-32-31.1-32H152v-40h112v40H255.1C238.3 256 224 270.3 224 288s14.33 31.1 31.1 31.1L264 320v32l-8-.0004C238.3 352 224 366.3 224 384s14.33 31.1 32 31.1l8 .0005v48H152zM304 288c0 8.837-7.163 16-15.1 16H255.1C247.2 304 240 296.8 240 288s7.163-15.1 15.1-15.1h32C296.8 272 304 279.2 304 288zM304 384c0 8.837-7.163 16-15.1 16H255.1c-8.837 0-15.1-7.164-15.1-16s7.163-15.1 15.1-15.1h32C296.8 368 304 375.2 304 384zM280 464v-48L288 416c17.67 0 32-14.33 32-31.1s-14.33-32-31.1-32L280 352v-32l8-.0004C305.7 320 320 305.7 320 288s-14.33-32-31.1-32H280v-40h144v136l-8-.0004C398.3 352 384 366.3 384 384s14.33 31.1 32 31.1l8 .0005v48H280zM464 384c0 8.837-7.163 16-15.1 16H415.1c-8.837 0-15.1-7.164-15.1-16s7.163-15.1 15.1-15.1h32C456.8 368 464 375.2 464 384zM560 416c0 26.51-21.49 48-48 48h-72v-48L448 416c17.67 0 32-14.33 32-31.1s-14.33-32-31.1-32L440 352v-136h120V416zM440 200v-40l8-.0004C465.7 160 480 145.7 480 128s-14.33-32-32-32l-8 .0005v-48H512c26.51 0 48 21.49 48 48v104H440z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-abacus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Abacus حالت نازک

جهت استفاده از آیکن Abacus در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-abacus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Abacus در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.