آیکن Abacus فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-abacus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-abacus" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\f640";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M512 32H64c-35.35 0-64 28.65-64 64v320c0 35.35 28.65 64 64 64h448c35.35 0 64-28.65 64-64v-320C576 60.65 547.3 32 512 32zM128 264H112C103.2 264 96 271.2 96 280v16c0 8.836 7.164 16 16 16H128v24H112C103.2 336 96 343.2 96 352v16c0 8.836 7.164 16 16 16L128 384v48H64c-8.837 0-16-7.163-16-16V240H128V264zM128 128L112 128C103.2 128 96 135.2 96 144V160c0 8.836 7.164 16 16 16H128v32H48V96c0-8.837 7.163-16 16-16h64V128zM256 264H240C231.2 264 224 271.2 224 280v16c0 8.836 7.164 16 16 16H256v24H240C231.2 336 224 343.2 224 352v16c0 8.836 7.164 16 16 16L256 384v48H160V384l16 .0002c8.836 0 16-7.164 16-16V352c0-8.836-7.164-16-16-16H160V312h16c8.836 0 16-7.164 16-16v-16c0-8.836-7.164-16-16-16H160V240h96V264zM256 128L240 128C231.2 128 224 135.2 224 144V160c0 8.836 7.164 16 16 16H256v32H160v-32h16C184.8 176 192 168.8 192 160V144c0-8.836-7.164-15.1-16-15.1L160 128V80h96V128zM416 336h-16c-8.836 0-16 7.164-16 16v16c0 8.836 7.164 16 16 16L416 384v48h-128V384l16 .0002c8.836 0 16-7.164 16-16V352c0-8.836-7.164-16-16-16H288V312h16c8.836 0 16-7.164 16-16v-16c0-8.836-7.164-16-16-16H288V240h128V336zM416 128l-16 .0002C391.2 128 384 135.2 384 144V160c0 8.836 7.164 16 16 16H416v32h-128v-32h16C312.8 176 320 168.8 320 160V144c0-8.836-7.164-15.1-16-15.1L288 128V80h128V128zM512 432h-64V384l16 .0002c8.836 0 16-7.164 16-16V352c0-8.836-7.164-16-16-16H448v-96h80V416C528 424.8 520.8 432 512 432zM528 208H448v-32h16C472.8 176 480 168.8 480 160V144c0-8.836-7.164-15.1-16-15.1L448 128V80h64c8.837 0 16 7.163 16 16V208z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-abacus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Abacus حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن Abacus در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-abacus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Abacus در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.