آیکن Abacus فونت آوسام - سبک

<font-awesome-icon icon="fa-light fa-abacus" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-abacus" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\f640";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M512 32H64c-35.35 0-64 28.65-64 64v320c0 35.35 28.65 64 64 64h448c35.35 0 64-28.65 64-64v-320C576 60.65 547.3 32 512 32zM512 64c17.64 0 32 14.36 32 32v96h-96l0-31.1L464 160C472.8 160 480 152.8 480 144s-7.156-15.1-16-15.1L448 128V64H512zM416 64v64l-16 .0002c-8.844 0-16 7.156-16 15.1S391.2 160 400 160l15.1 .0004L416 192h-128l0-31.1L304 160C312.8 160 320 152.8 320 144s-7.156-15.1-16-15.1L288 128V64H416zM256 64v64L240 128C231.2 128 224 135.2 224 144S231.2 160 240 160l15.1 .0004L256 192H160l0-31.1L176 160C184.8 160 192 152.8 192 144S184.8 128 176 128L160 128V64H256zM32 96c0-17.64 14.36-32 32-32h64v64L112 128C103.2 128 96 135.2 96 144S103.2 160 112 160l15.1 .0004L128 192H32V96zM64 448c-17.64 0-32-14.36-32-32V224h96v64L112 288C103.2 288 96 295.2 96 304S103.2 320 112 320l15.1 .0004v32L112 352C103.2 352 96 359.2 96 368s7.156 16 16 16L128 384v64H64zM160 448v-64l16 .0002c8.844 0 16-7.156 16-16S184.8 352 176 352l-15.1 .0004v-32L176 320C184.8 320 192 312.8 192 304S184.8 288 176 288L160 288V224h96v64L240 288C231.2 288 224 295.2 224 304S231.2 320 240 320l15.1 .0004v32L240 352C231.2 352 224 359.2 224 368s7.156 16 16 16L256 384v64H160zM288 448v-64l16 .0002c8.844 0 16-7.156 16-16S312.8 352 304 352l-15.1 .0004v-32L304 320c8.844 0 16-7.156 16-16s-7.156-15.1-16-15.1L288 288V224h128l0 128L400 352c-8.844 0-16 7.156-16 16s7.156 16 16 16L416 384v64H288zM544 416c0 17.64-14.36 32-32 32h-64v-64l16 .0002c8.844 0 16-7.156 16-16S472.8 352 464 352l-15.1 .0004L448 224h96V416z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-abacus"></i>

نحوه استفاده از آیکن Abacus حالت سبک

جهت استفاده از آیکن Abacus در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-abacus" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن Abacus در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.