آیکن A فونت آوسام - دو رنگ

41
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-a" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-a" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\41";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\41\41";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M381.5 435.7l-160-384C216.6 39.78 204.9 32.01 192 32.01S167.4 39.78 162.5 51.7l-160 384c-6.797 16.31 .9062 35.05 17.22 41.84c16.38 6.828 35.08-.9219 41.84-17.22l31.8-76.31h197.3l31.8 76.31c5.109 12.28 17.02 19.7 29.55 19.7c4.094 0 8.266-.7969 12.3-2.484C380.6 470.7 388.3 452 381.5 435.7zM119.1 320L192 147.2l72 172.8H119.1z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-a"></i>

نحوه استفاده از آیکن A حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن A در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-a" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن A در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.