آیکن 8 فونت آوسام - معمولی

38
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-8" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-8" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\38";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M259.7 250.2C286.6 227.4 304 193.9 304 156C304 87.63 248.4 32 180 32h-40C71.63 32 16 87.63 16 156c0 37.88 17.43 71.42 44.28 94.18C24.33 271.9 0 311 0 356C0 424.4 55.63 480 124 480h72C264.4 480 320 424.4 320 356C320 311 295.7 271.9 259.7 250.2zM140 80h40C221.9 80 256 114.1 256 156S221.9 232 180 232h-40C98.09 232 64 197.9 64 156S98.09 80 140 80zM196 432h-72c-41.91 0-76-34.09-76-76S82.09 280 124 280h72c41.91 0 76 34.09 76 76S237.9 432 196 432z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-8"></i>

نحوه استفاده از آیکن 8 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 8 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-8" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 8 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.