آیکن 8 فونت آوسام - سبک

38
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-8" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-8" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\38";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M250.7 251.7C282.8 230.1 304 193.5 304 152C304 85.84 250.2 32 184 32h-48C69.84 32 16 85.84 16 152c0 41.48 21.19 78.09 53.29 99.65C28.5 270.8 0 312 0 360C0 426.2 53.84 480 120 480h80c66.16 0 120-53.84 120-120C320 312 291.5 270.8 250.7 251.7zM48 152C48 103.5 87.47 64 136 64h48c48.53 0 88 39.47 88 88S232.5 240 184 240h-48C87.47 240 48 200.5 48 152zM200 448h-80C71.47 448 32 408.5 32 360S71.47 272 120 272h80c48.53 0 88 39.47 88 88S248.5 448 200 448z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-8"></i>

نحوه استفاده از آیکن 8 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 8 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-8" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 8 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.