آیکن 5 فونت آوسام - سبک

35
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-5" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-5" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\35";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 352c0 70.59-57.42 128-128 128H94.7c-42.66 0-80.39-27.19-93.88-67.66c-2.797-8.375 1.734-17.44 10.11-20.25c8.484-2.844 17.45 1.75 20.23 10.12C40.31 429.6 65.84 448 94.7 448H192c52.94 0 96-43.06 96-96s-43.06-96-96-96H16C11.08 256 6.422 253.7 3.391 249.8s-4.109-8.938-2.906-13.72l48-192C50.27 37 56.66 32.01 64 32.01L272 32C280.8 32 288 39.16 288 48S280.8 64 272 64H76.5l-40 160H192C262.6 224 320 281.4 320 352z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-5"></i>

نحوه استفاده از آیکن 5 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 5 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-5" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 5 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.