آیکن 5 فونت آوسام - دو رنگ

35
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-5" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-5" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\35";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\35\35";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 344.6c0 74.66-60.73 135.4-135.4 135.4H104.7c-46.81 0-88.22-29.83-103-74.23c-5.594-16.77 3.469-34.89 20.23-40.48c16.83-5.625 34.91 3.469 40.48 20.23c6.078 18.23 23.08 30.48 42.3 30.48h79.95c39.36 0 71.39-32.03 71.39-71.39s-32.03-71.38-71.39-71.38H32c-9.484 0-18.47-4.203-24.56-11.48C1.359 254.5-1.172 244.9 .5156 235.6l32-177.2C35.27 43.09 48.52 32.01 64 32.01l192 .0049c17.67 0 32 14.33 32 32s-14.33 32-32 32H90.73L70.3 209.2h114.3C259.3 209.2 320 269.1 320 344.6z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-5"></i>

نحوه استفاده از آیکن 5 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن 5 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-5" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 5 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.