آیکن 4 فونت آوسام - معمولی

34
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-4" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-4" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\34";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 328c0 13.25-10.75 24-24 24l-39.1 .001L320 456c0 13.25-10.75 24-24 24s-24-10.75-24-24V352H24c-8.422 0-16.22-4.406-20.56-11.62c-4.344-7.203-4.594-16.17-.6406-23.61l144-272C153 33.08 167.6 28.62 179.2 34.8c11.7 6.188 16.17 20.72 9.969 32.44L63.86 304H272V152C272 138.8 282.8 128 296 128S320 138.8 320 152V304h40C373.3 304 384 314.8 384 328z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-4"></i>

نحوه استفاده از آیکن 4 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 4 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-4" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 4 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.