آیکن 360 Degrees فونت آوسام - نازک

<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-360-degrees" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-360-degrees" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\e2dc";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M79.19 208H57.09l109.1-130.9c1.969-2.391 2.406-5.703 1.094-8.516S163.1 64 160 64H8C3.594 64 0 67.58 0 72S3.594 80 8 80h134.9L33.84 210.9C31.88 213.3 31.44 216.6 32.75 219.4S36.91 224 40 224h39.19C132.6 224 176 267.4 176 320.8v14.38C176 388.6 132.6 432 79.19 432c-27.12 0-52.38-12.91-64.31-32.91c-2.281-3.797-7.25-5.047-10.97-2.766c-3.812 2.266-5.031 7.188-2.781 10.98C16.12 432.4 46.03 448 79.19 448C141.4 448 192 397.4 192 335.2v-14.38C192 258.6 141.4 208 79.19 208zM496 64c-44.13 0-79.1 35.89-79.1 80v224c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80v-224C576 99.89 540.1 64 496 64zM560 368c0 35.3-28.72 64-64 64s-64-28.7-64-64v-224c0-35.3 28.72-64 64-64s64 28.7 64 64V368zM304 208c-26.27 0-49.41 12.89-64 32.49V201.5c0-51.97 33.16-97.78 82.53-114l23.97-7.875c4.188-1.375 6.469-5.891 5.094-10.09c-1.344-4.172-5.75-6.5-10.09-5.094L317.5 72.28C261.6 90.64 224 142.6 224 201.5L224 368c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80L384 288C384 243.9 348.1 208 304 208zM368 368c0 35.3-28.72 64-64 64s-64-28.7-64-64V288c0-35.3 28.72-64 64-64S368 252.7 368 288V368zM608 0c-17.67 0-31.1 14.33-31.1 32c0 17.67 14.33 32 31.1 32C625.7 64 640 49.67 640 32C640 14.33 625.7 0 608 0zM608 48c-8.822 0-16-7.178-16-16s7.178-16 16-16s16 7.178 16 16S616.8 48 608 48z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-360-degrees"></i>

نحوه استفاده از آیکن 360 Degrees حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 360 Degrees در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-360-degrees" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 360 Degrees در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.