آیکن 360 Degrees فونت آوسام - تخت

<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-360-degrees" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-360-degrees" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\e2dc";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M496 64c-44.13 0-79.1 35.89-79.1 80v224c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80v-224C576 99.89 540.1 64 496 64zM512 368c0 8.828-7.188 16-16 16S480 376.8 480 368v-224C480 135.2 487.2 128 496 128S512 135.2 512 144V368zM304 192C298.8 192 293.8 192.6 288.8 193.5c2.127-29.43 18.77-55.55 45.48-68.91c15.81-7.906 22.22-27.12 14.31-42.94c-7.938-15.8-27.16-22.23-42.94-14.31C255.3 92.58 224 143.2 224 199.5L224 368c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80l.0001-96C384 227.9 348.1 192 304 192zM320 368c0 8.828-7.188 16-16 16S288 376.8 288 368v-96C288 263.2 295.2 256 304 256S320 263.2 320 272V368zM608 0c-17.67 0-31.1 14.33-31.1 32s14.33 32 31.1 32S640 49.67 640 32S625.7 0 608 0zM118.2 197.6l52.91-84.67C177.3 103.1 177.6 90.66 172 80.48C166.3 70.31 155.6 64 144 64H32C14.31 64 0 78.33 0 96s14.31 32 32 32h54.25L36.88 207C30.69 216.9 30.38 229.3 36 239.5C41.66 249.7 52.38 256 64 256h19.78C108.2 256 128 275.8 128 300.2v39.56C128 364.2 108.2 384 83.78 384c-9.875 0-18.75-5.484-23.16-14.31c-7.938-15.81-27.12-22.28-42.94-14.3c-15.81 7.906-22.22 27.12-14.31 42.92C18.72 428.1 49.53 448 83.78 448C143.4 448 192 399.5 192 339.8V300.2C192 252.6 161.1 212 118.2 197.6z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-360-degrees"></i>

نحوه استفاده از آیکن 360 Degrees حالت تخت

جهت استفاده از آیکن 360 Degrees در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-360-degrees" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 360 Degrees در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.