آیکن 360 Degrees فونت آوسام - معمولی

<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-360-degrees" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-360-degrees" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\e2dc";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M496 64c-44.13 0-79.1 35.89-79.1 80v224c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80v-224C576 99.89 540.1 64 496 64zM528 368c0 17.64-14.34 32-32 32s-32-14.36-32-32v-224c0-17.64 14.34-32 32-32s32 14.36 32 32V368zM304 192C292.6 192 281.8 194.5 272 198.8V196.7c0-36.77 23.19-70.05 60.5-86.84c12.09-5.453 17.47-19.66 12.03-31.73c-5.438-12.09-19.75-17.44-31.72-12.05C258 90.77 224 140.8 224 196.7L224 368c0 44.11 35.87 80 79.1 80s79.1-35.89 79.1-80l.0001-96C384 227.9 348.1 192 304 192zM336 368c0 17.64-14.34 32-32 32s-32-14.36-32-32v-96c0-17.64 14.34-32 32-32s32 14.36 32 32V368zM608 0c-17.67 0-31.1 14.33-31.1 32s14.33 32 31.1 32S640 49.67 640 32S625.7 0 608 0zM98.75 208.1l65.72-107.6C169 93.11 169.2 83.83 164.9 76.27C160.7 68.69 152.7 64 144 64H24C10.75 64 0 74.75 0 88S10.75 112 24 112h77.22L35.53 219.5C31 226.9 30.81 236.2 35.06 243.7C39.31 251.3 47.31 256 56 256h39.03C122 256 144 277.1 144 304.1v46.09C144 378 122 400 95.03 400c-16.41 0-31.62-8.156-40.72-21.8l-10.34-15.52c-7.344-11.03-22.22-14.02-33.28-6.656c-11.03 7.359-14 22.25-6.656 33.28l10.34 15.52C32.41 431.9 62.56 448 95.03 448C148.5 448 192 404.5 192 351V304.1C192 252.7 150.5 210 98.75 208.1z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-360-degrees"></i>

نحوه استفاده از آیکن 360 Degrees حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 360 Degrees در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-360-degrees" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 360 Degrees در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.